بحران کرونا و تاثیر آن روی فروشگاه های زنجیره ای

بی شک کرونا در نحوه تعامل فروشگاه های زنجیره ای با مشتریان ، افزایش و تمرکز بیشتر روی سایر کانال های فروش مانند تلفنی و آنلاین ، حساسیت بیشتر روی تمیزی و ضدعفونی کردن مداوم سطح فروشگاه ، فضای قفسه ها ، دستگیره های درب هنگام ورود و خروج و استفاده از ماسک هم برای…